Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chovatelský řád Klubu chovatelů chrtů

03.09.2020

Z ČMKU:

Dotaz:

Servis pro nečleny (Autor: Lenka / vloženo 31.8.2020)
Dobrý den, v zápisním řádu jsem se dočetla, že je možnost "Chovatelské kluby musí též umožnit bez průtahů chov nečlenům klubu za podmínek platných pro chov příslušného plemene." Co znamená bez průtahů ? Jaká přibližně doba to může být od zaslání žádosti ? Děkuji a přeji krásný den.


Odpověď:
Dobrý den, termín se řídí předpisy příslušného klubu. Záleží hodně na tom, kdo podle jejich předpisů má právo smlouvu uzavírat a kdo to musí schvalovat. Např. výbory klubů se nescházejí každý týden, takže právě tam, kde smlouvy schvaluje výbor, může k nějakému zdržení dojít. Z hlediska ČMKU je doporučováno, aby se smlouva uzavírala tak, aby chovatel nebyl omezován. Připomenout je asi třeba, že chovatelský servis nemusí klub uzavírat vždy. např.při porušování kynologických předpisů má kluáb právo smlouvu odmítnout, musí o tom ale žadatele informovat a uvést důbvod. Vladimíra Tichá

29.09.2014

 

Změna zápisního řádu ČMKU

Zápisní řád ČMKU Čl. V Chovatel, majitel chovného jedince 4. Každá změna ve vlastnictví včetně zapůjčení chovného jedince musí být majitelem zaznamen ána v průkazu původu a do 15 dnů oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize a doložena kopií aktuálního originálu průkazu původu s provedenou změnou. Majitel je též povinen bez zbytečného prodlení oznámit chovatelskému klubu a plemenné knize úhyn chovn ého jedince. Při zapůjčení (postoupení práva chovu) psa nebo feny se dokládá smlouva!

 

Nepřehlédněte!

Jak správně postupovat při zápisu vrhu: Postup při zápisu vrhu

 

 

Chovatelský řád klubu chovatelů chrtů

Účel a způsobilost

 1. Tento základní chovatelský řád vychází z CHŘ FCI a slouží pro řízení chovu plemen chrtů skupiny 10 FCI v KCHCH.
 2. Chov jednotlivých plemen chrtů je organizován a řízen chovatelskou komisí, kterou tvoří HPCH a speciální poradci chovu (SPCH), a výborem klubu.
 3. Tento CHŘ je závazný pro všechny majitele chovných psů/fen, kteří jsou členy KCHCH.

Plemeno

 1. Plemeno psů tvoří čistokrevní psi a feny s platným PP, odpovídající platnému standardu FCI. Čistokrevný pes/fena je jedinec, který je zapsán do plemenné knihy uznané FCI.

Chovatel

 1. Chovatelem je majitel chovné feny, jehož chovatelská stanice je registrována pod chráněným názvem dle směrnic FCI.
 2. Majitelem krycího psa je majitel chovného psa registrovaného v PK v rejstříku chovných jedinců.
 3. Právní vztahy vyplývající z vlastnictví psa nebo feny, poměru mezi majiteli krycího psa a chovatelem a poměrem mezi chovatelem a nabyvatelem jeho štěňat se řídí občanskoprávním řádem ČR.
 4. Každý chovatel i majitel krycího psa se zavazuje,že nebude produkovat jedince bez PP u plemen chovných a soustředěných v KCHCH, jehož je členem.
 5. KCHCH je oprávněn sledovat v součinnosti s platnou legislativou
  • V jakých podmínkách (ustájení, zacházení, výživa,hygiena apod.) jsou chovní jedinci a v jakém zdravotním stavu
  • Jaké podmínky má chovatel pro odchov štěňat.
 6. Právní vztahy mezi vlastníky chovných jedinců v KCHCH organizovaných klub neřeší.
 7. KCHCH je v odůvodněných případech oprávněn dočasně omezit nebo trvale zakázat chov buď na konkrétním jedinci nebo na celé chovatelské stanici a to pouze na základě nedodržování povinností podle čl.8 a 9 CHŘ nebo podle dalších závazných ustanovení řádů FCI a KCHCH.
 8. Každý chovatel je povinen vést knihu odchovů pro každou svou chovnou fenu a předložit ji na požádání kontrolním orgánům KCHCH. Každý majitel chovného psa je povinen vést za stejných podmínek knihu krytí. Obě knihy jsou vázané na chovné jedince a při převodu na nového majitele musí být předány s ním.
 9. Pro případ osobního spoluvlastnictví nebo bezpodílového spoluvlastnictví manželů je nutné, aby pouze jeden z nich byl pověřen zastupováním před orgány KCHCH.
 10. Každá změna majitele chovných jedinců musí být do měsíce nahlášena výboru KCHCH a PK doporučeným dopisem, podepsaným předávajícím i přejímajícím. Každá změna majitele musí být uvedena v PP psa/feny.
 11. Při převodu chovné feny není přípustné, aby budoucí štěňata nesla název chovatelské stanice matky, případně jiné chovatelské stanice, s výjimkou čl.17.
 12. Přešla-li březí fena do vlastnictví jiného chovatele, přísluší novému chovateli i veškeré dispozice s odchovem.
 13. Zemře-li chovatel c době březosti své feny, může být vrh zapsán buď na chovatelskou stanici zemřelého nebo na chovatelskou stanici nového majitele.

Chovní jedinci

 1. Chovní jedinci jsou čistokrevní psi a feny, kteří splnili podmínky pro zařazení do chovu a jsou vedeni v rejstříku chovných jedinců PK.
 2. Zařazení do chovu provádí a do PP zaznamenává KCHCH při bonitaci, zápis do rejstříku chovných jedinců a příslušný záznam do PP provádí plemenná kniha. Zápis chovných fen se pro zjednodušení administrativy provádí až při prvním vrhu.
 3. Pro zařazení psa/feny do chovu musí být splněny podmínky tohoto CHŘ. Zásadně se vyžaduje:
  1. čistokrevnost osvědčená průkazem původu
  2. dodržení stanovené věkové hranice
  3. úspěšné absolvování bonitace.
 4. Věková hranice pro bonitaci a kritéria získání chovnosti jsou obsažena v bonitačním řádu KCHCH
 5. Do chovu nesmějí být zařazeni jedinci, kterým byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí jakékoli anatomické nebo exteriérové vady, jež je podle standardu FCI důvodem k vyloučení z chovu, a dále jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu.
 6. Z chovu se trvale vylučují:
  1. chovní jedinci, z nichž prokazatelně pocházejí potomci a hrubými dědičnými vadami exteriéru, povahy a jinými anatomickými vadami.
  2. Feny všech plemen chrtů starší 8 let.
 7. Veškeré změny, obnovení, prodloužení nebo odnětí chovné způsobilosti hlásí KCHCH neprodleně plemenné knize, která provede na základě písemné žádosti majitele příslušný záznam v PP.

Chov a jeho řízení

 1. K plemenitbě lze použít pouze chovné jedince (viz čl.18)
 2. KCHCH používá dle uznávaných druhů chovu chov řízený. Jeto základní forma čistokrevného chovu, v němž se využívají veškerá zvířata, která splňují chovatelské podmínky. Chovatel si navrhuje chovné psy nebo o navržení požádá poradce chovu plemene. Poradce chovu upozorní, ohrožuje-li spojení navržené chovatelem chovatelský cíl klubu.
 3. Za řízení chovu je odpovědný KCHCH, činnost se řídí CHŘ a ostatními řády klubu.V souladu s řády LCHCH ustavuje výbor hlavního poradce chovu (HPCH) a speciální poradce chovu (SPCH) pro jednotlivá plemena chrtů sdružených v KCHCH.

Krycí list

 1. Krycí list vystavuje SPCH výhradně na základě písemné žádosti chovatele, doložené dokladem o zaplacení poplatku. Žádost nutno podat 8 týdnů před předpokládaným háráním feny. Poplatek za vystavení krycího listu určí členská schůze.
 2. V žádosti uvede chovatel základní údaje feny (jméno, chovatelská stanice, číslo zápisu v PK, datum a místo přijetí do chovu, datum posledního vrhu(. Uvede rovněž předpokládanou dobu krytí, eventuelně jména neomezeného počtu navrhovaných krycích psů. O vhodného psa může požádat také SPCH, který nabídne chovateli nejméně tři jedince. Při nedostatku vyplnění žádosti ji SPCH vrátí chovateli k doplnění.
 3. Pro zamýšlené krytí v zahraničí platí stejné zásady jako pro krytí v tuzemsku, s tím,že chovatel předloží v případě vlastního výběru zahraničního psa fotokopii jeho PP spolu s dokladem o způsobilosti v chovu.
 4. Krycí list (dále jen KL) je základním dokladem o schválení a uskutečnění krytí a tvoří společně s přihláškou k zápisu štěňat základní dokumentaci pro všechny druhy chovu.
 5. KL obsahuje základní údaje o chovných partnerech, adresy a podpisy jejich majitelů a data krytí. Součástí originálu KL je písemné určení krycích psů vystavené SPCH. KL se vystavuje v originále a dvou průpisech, z nichž jeden trvale zůstává v bloku SPCH jako evidenční.
 6. Originál KL (modrý, určený chovateli) a průpis (červený,určený majiteli krycího psa) zašle SPCH doporučeným dopisem nejpozději 2 týdny před očekávaným háráním chovateli. Po uskutečněném krytí a společném podpisu chovatele i majitele krycího psa zašle majitel krycího psa ihned červený KL speciálnímu poradci chovu. Modrý KL odešle chovatel SPCH do 7 dnů po narození štěňat. Do tří týdnů zašle přihlášku k zápisu štěňat a žádost o přidělení tetovacích čísel na formulářích, které mu SPCH dodá. Tetování je povinné. Štěňata se tetují v 6.-7. týdnu.
 7. KL se vyplňuje i v případě, že oba chovní partneři patří témuž majiteli.
 8. V případě neuskutečněného krytí v termínu uvedeném na KL je chovatel povinen vrátit KL SPCH.
 9. Platnost KL je 1 rok od jeho vystavení.

Krytí

 1. Podmínky krytí musejí odpovídat mezinárodnímu CHŘFCI. Ke krytí může dojít pouze mezi chovnými jedinci v náležitém zdravotním stavu a kondici na základě platného KL.
 2. Chovná fena může mít vrh pouze jednou v kalendářním roce.
 3. Počet krytí chovného psa není běhen kalendářního roku omezen. Mezi krytími psa u různých chovných fen musí uplynout nejméně 24 hodin.
 4. Krytí jedné feny různými psy během jednoho hárání je nepřípustné.
 5. Krytí chovné feny, pokud není ujednáno jinak, u majitele krycího psa. |Chovná fena musí být ke krytí přivedena chovatelem, u krytí v zahraničí možno i zástupcem.
 6. Chovatel i majitel krycího psa jsou povinni být krytí osobně přítomni jako svědci.
 7. Chovatel a majitel vyplní společně příslušné údaje krycího listu včetně podmínek náhrady za krytí a podepíší jeho originál i průpis na znamení svědectví o uskutečněném kry­tí.
 8. Při náhradě krytí štěnětem, přísluší první volba chovateli, druhá volba majiteli krycího psa. Chovatel je povinen pečovat o štěně, které si majitel krycího psa vybral, až do jeho odběru v předepsané době. Chovatel hradí průkazy původu štěňat.
 9. Ve zvláštních případech lze k udržení a dalšímu rozvoji chovu použít umělé oplodnění, vedené veterinářem. O umělém oplodnění uvědomí chovatel SPCH. V tom případě platí veškerá ustanovení jako při krytí přirozenou cestou. Záznam v KL provede za předpokladu splnění ustanovení čl. 43 akcí pověřený veterinář.
 10. Chovatel je povinen zaplatit krycí poplatek majiteli krycího psa do 8 týdnů ode dne vrhu, pokud nebyl sjednána jednorázová odměna splatná ihned po krytí. Chovatel musí dostát své povinnosti v plném rozsahu i tehdy, jestliže vrh nebyl zapsán do PK, s výjimkou nezapsání vrhu vinou majitele krycího psa. Změní-li se majitel chovné feny v době její březosti,je původní majitel povinen oznámit novému majiteli adresu a jméno majitele krycího psa. Totéž platí i u změny krycího psa.
 11. Nezabřezne-li fena a byl-li zaplacen jednorázový poplatek za krytí, má chovatel při příštím krytí nárok na bezplatné náhradní krytí týmž psem. Nezabřezle-li fena ani po tomto opakovaném krytí, nemůže chovatel uplatňovat další nároky vůči majiteli krycího psa.
 12. Hlášení krytí provádí podle čl. 33 CHŘ majitel krycího psa. V případě zahraničního krytí přebírá tito povinnost chovatel. Hlášení podléhá i každé krytí zahraniční chovné feny a musí být zaneseno do knihy krytí.
 13. Dojde-li k nežádoucímu nakrytí feny, musí být krytí i vrh hlášeny SPCH. Hlášení se provede písemně a je doplněno vysvětlením. Vrh musí být zanesen do knihy odchovů, započítává se do řádných vrhů a nebude zapsán v PK.
 14. Při přestěhování oznámí majitel krycího psa do 14 dnů změnu adresy SPCH a PK.

Vrh

 1. Chovatel je povinen pečovat o svou fenu v době březosti a kojení a rovněž o celý vrh až do prodeje štěňat tak, aby byl zaručen jejich zdárný vývin. Pokud nemůže mít v této době z vážných důvodů fenu ve vlastní péči, oznámí nejpozději do 14 dnů po přemístění feny SPCH adresu, kde se fena s vrhem nachází.
 2. Každý pokus ovlivňovat růst štěňat nějakým způsobem, např. nedostatečnou výživou, je nepřípustný.
 3. Nezabřeznutí feny je chovatel povinen nahlásit písemně SPCH a to nejpozději do 75 dnů po krytí. Spolu s hlášením musí vrátit originál KL. Hlášení podává i majiteli krycího psa. SPCH je oprávněn nezabřeznutí feny ověřit.
 4. Při prodeji a odebrání od matky musejí být štěňata stará nejméně 7 týdnů, tj. 50 dnů ( nepočítá se den porodu).
 5. Každý vrh musí být do 7 dnů nahlášen SPCH doporučeným dopisem. Chovatel zapíše vrh do knihy odchovů. Rovněž je povinen oznámit vrh majiteli krycího psa. V hlášení vrhu se uvedou všechny důležité údaje: datum vrhu, počet štěňat narozených a ponechaných, pohlaví, eventuelně podrobnosti, které chovatel považuje za nutné sdělit SPCH.
 6. Před zápisem proběhne kontrola vrhu.
 7. KCHCH je oprávněn provést i další kontroly v případě, že je ohroženo zdraví štěňat nebo feny. Kontrolou vrhu nepřebírá KCHCH odpovědnost chovatele ve smyslu čl.7 CHŘ.
 8. Chovatel je povinen při prodeji štěňat v písemné dohodě upozornit kupujícího na všechny jemu známé nedostatky, které snižují hodnotu štěněte.
 9. Prodej štěňat provádí a štěně novému majiteli předává výhradně chovatel. Při prodeji musí být vyhotovena písemná dohoda. Komisní prodej není dovolen.

Dovoz

 1. Pokud má být dovezený jedinec zapsán do PK za účelem chovu v KCHCH, musí splnit platné chovatelské podmínky tohoto CHŘ.

Vývoz

 1. Vývoz psů CHŘ KCHCH neupravuje žádnými zvláštními nařízeními.